NECTEL Team & vehicles
Firemná politika

Dlhodobé ciele spoločnosti:

 1. Vytvoriť stabilnú, prosperujúcu spoločnosť, ktorej rozvoj pramení z pochopenia potrieb a očakávaní našich zákazníkov.
 2. Úplne obmedziť akékoľvek pracovné úrazy a ohrozenia zdravia.
 3. Chrániť životné prostredie a postupne minimalizovať negatívne dopady na environment.
 4. Plniť a dodržiavať všetky súvisiace právne a iné požiadavky.

Politika spoločnosti:

 1. Cieľom všetkých našich činností je vždy 100 % splnenie požiadaviek zákazníka na kvalitu produktu.
 2. Náš vzťah so zákazníkom sa nikdy nekončí odovzdaním diela.
 3. Každý náš zamestnanec je presvedčený o význame kvality pre prosperitu firmy a pozná svoje zodpovednosti a právomoci.
 4. Ochrana životného prostredia a minimalizácia negatívnych vplyvov patrí medzi základné princípy fungovania našej spoločnosti.
 5. Rovnako dôležitým záväzkom je aj vytváranie bezpečného a ergonomického pracovného prostredia pre našich pracovníkov a iné zainteresované osoby.
 6. Dodržiavanie všetkých súvisiacich právnych a iných požiadaviek v oblasti BOZP a environmentu je pre nás samozrejmosťou.
 7. Tak v oblasti BOZP ako aj environmentu presadzujeme princíp prevencie. Všetky podnety alebo reálne ohrozenia vždy zodpovedne preskúmame a zavedieme opatrenia na zlepšenie.
 8. Zaväzujeme sa trvalo zlepšovať náš manažérsky systém.

Dňa 31.10.2016
Ing. Juraj Nemec